Dla ratowania cennego zabytku – Browar Mycielskich

Decyzje, kontrole zalecenia…
… a zabytek ginie

Udzielona w kwietniu br. odpowiedż na interpelację jest obszerna (skrót niżej), ale w istocie dowodzi tylko bezsilności i nieskuteczności miejskich urzędników wobec dewelopera Nickel ignorującego obowiązek zrewitalizowania zabytku

Zabudowania dawnego browaru Mycielskich w Kobylepolu są objęte ochroną konserwatorską W latach 1990-2022 Miejski Konserwator Zabytków (MKZ) konsultował kolejne projekty i wydawał liczne pozwolenia, w celu wykonania prac remontowych przy obiektach zabytkowych dawnego browaru.

Właściciele zabytkowego obiektu nie wykonali przez lata żadnych prac remontowych zabytku. Po pożarze w maju 2020 r. MKZ przeprowadził następne kontrole stanu i wydał zalecenia. Termin wykonania prac konserwatorskich i renowacyjnych mija 31 grudnia 2022 r. Po tej dacie, w przypadku niepodjęcia prac, będą mogły być zastosowane dalsze kroki prawne polegające na nałożeniu kary pieniężnej.

Biuro MKZ, zapewniło, że najpilniejsze prace zostały wykonane. W związku z niestabilną sytuacją na rynku nieruchomości konieczna była rewizja dotychczasowych założeń inwestycyjnych. Trwające prace projektowe są na bieżąco konsultowane z Biurem MKZ. Inwestor deklaruje, że po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, niezwłocznie przystąpi do prac renowacyjnych.

Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski

 

Pytania radnego Andrzeja Rataja do Prezydenta Poznania

Interpelacja złożona w marcu br.w sprawie sytuacji i przyszłości zabytkowego kompleksu Browaru Kobylepole. Poniżej treść starannie przygotowanej interpelacji z kilkoma konkretnymi pytaniami do przezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Browar w Kobylepolu powstał w latach 1865 – 1872 dzięki Józefowi Mycielskiemu, wielce zasłużonego patrioty, powstańca, dyplomaty, przemysłowca i działacza gospodarczego. Browar został uruchomiony w 1872 roku, a zatem 150 lat temu, jako nowoczesny zakład przemysłowy, o wielu innowacyjnych rozwiązaniach, produkujący następnie przez ponad 100 lat słynne piwa aż do zamknięcia w 1976 roku.

Jest to zatem obiekt o wyjątkowym znaczeniu dla historii i dziedzictwa Poznania i Wielkopolski. W 2012 roku nieruchomość została nabyta przez podmiot zajmujący się działalnością deweloperską, który w kolejnych latach zrealizował na tym terenie kompleks budynków. mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz zapowiedział rewaloryzację budynków browarnych, z określeniem nowych funkcji pozwalających na zachowanie wielkiego dziedzictwa przemysłu piwowarskiego. Wyjątkowy kompleks budynków browarnych przetrwał 150 lat, co jest szczególną okolicznością w Poznaniu, gdzie II wojna światowa przyniosła ogrom strat dziedzictwa historycznego. Każdy zatem taki obiekt powinien podlegać wyjątkowej ochronie i dbałości. Niestety do dzisiaj nie udało się doprowadzić po poprawy sytuacji i zabytkowy budynek nadal niszczeje.

Zwracam się zatem z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1) jaki jest status zabytkowego kompleksu Browaru Kobylepole w kontekście jego ochrony ze względu na fakt, że budynek ten stanowi świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową,
2) jakie działania były podejmowane w przeszłości, są podejmowane obecnie i będą podejmowane w przyszłości w celu objęcia zabytkowego kompleksu Browaru Kobylepole ochroną przewidzianą w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
3) jakie i kiedy w okresie od 1990 roku do 2022 roku zostały podjęte działania motywujące i dyscyplinujące właściciela zabytkowego kompleksu Browaru Kobylepole do podjęcia odpowiednich prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
4) jakie były skutki podjętych w okresie od 1990 roku do 2022 roku działań motywujących i dyscyplinujących właściciela zabytkowego kompleksu Browaru Kobylepole do podjęcia odpowiednich prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
5) jakie i kiedy zostaną podjęte dalsze działania motywujące i dyscyplinujące właściciela zabytkowego kompleksu Browaru Kobylepole do podjęcia odpowiednich prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
6) jakie mogłyby zostać podjęte inne działania motywujące i dyscyplinujące właściciela zabytkowego kompleksu Browaru Kobylepole do podjęcia odpowiednich prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, a jeśli wymaga to zmiany przepisów, to w jaki sposób i czy podjęta zostanie inicjatywa mająca na celu zmianę przepisów, aby doprowadzić do kompleksowego rozwiązania tego problemu.

Andrzej Rataj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *